Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Witamy na naszej witrynie 

 

W dniu 25 stycznia 2016r. odbędzie się zebranie rodzicielskie:

16.30 - zebranie ogólne podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
17.00 - zebranie w klasach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU
w dniu 18 grudnia o godzinie 17:00 zaprasza na 
"ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE"

 

W programie:

 

- bajka "KRÓLOWA ŚNIEGU"
- dzielenie się opłatkiem
- spotkanie z Mikołajem
- miłe rozmowy przy ciastku i herbatce

 


Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

IV Edycja Ogólnopolskiej Akcji "ROZŚPIEWANA PRZERWA - PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE"Udostępnienie sali gimnastycznej i boiska sportowego

przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2015r. rozpoczynamy pilotażowy program związany z udostępnieniem sali gimnastycznej i boiska sportowego na potrzeby mieszkańców  Gminy Słupno.

Zajęcia będą odbywać się w każdą środę w godzinach 16.00 -19.00. (wejście: furtka od strony placu zabaw; sala gimnastyczna od strony placu apelowego). Podczas zajęć sportowych w sali gimnastycznej obowiązuje zmiana obuwia.

Za udostępnienie sali gimnastycznej, boisk i sprzętu sportowego oraz przestrzeganie regulaminów odpowiadać będzie mgr Elżbieta Maliszewska.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo zgłaszać swoje potrzeby co do dnia i godzin udostępniania boiska szkolnego i sali gimnastycznej.  Państwa oczekiwania zostaną uwzględnione  w opracowaniu harmonogramu wyżej wymienionych zadań.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu Panią Izabelą Tomaszewską.

Kontakt telefoniczny: sekretariat szkoły: 24 260 65 18


Zarządzenie nr 45

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z 2010r.)

zarządzam co następuje:

§1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016:

·         4 stycznia 2016r.

·         5 stycznia 2016r.

·         5 kwietnia 2016r.

·         2 maja 2016r.

·         25 maja 2016r.

·         27 maja 2016r.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                     

 Wszystkich chętnych na Białą Szkołę ze Szkół Podstawowych w Liszynie, Święcieńcu lub Słupnie prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Gomułką lub sekretariatem gimnazjum.


„Wyprawka szkolna 2015”

      W roku szkolnym 2015/2016 o przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać rodzice uczniów uczęszczających do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolne” można składać w sekretariacie szkoły do 30 września 2015r. (Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”)

Wniosek można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolaswiecieniec.pl).

Wniosek o przyznanie dofinansowania
wniosek.pdf (404.93KB)
Wniosek o przyznanie dofinansowania
wniosek.pdf
(404.93KB)

 


12 września 2015r. odbędą się regaty kajakowe w Stanicy "Flis" w Liszynie.

 

W programie:
1. Rodzinne wyścigi kajakowe w dwuosobowej obsadzie o Puchar Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki.
2.Rodzinne wyścigi kajakowe w obsadzie jednoosobowej o Puchar Prezesa Wodniaków Gminy Słupno "Flis" Zdzisława Borowskiego.
3.Pływanie turystyczne kajakami i na rowerze wodnym.

 

4. Biesiada przy ognisku.
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W IMPREZIE.

 

 


Uwaga rodzice!

 

 

W dniu 15 września 2015r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców. Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 

 

Zebranie ogólne odbędzie się w pracowni przyrody (parter - pierwsze drzwi).

 

 

 

Podręczniki do klas 0 - 3
podreczniki_0_3.pdf (570.96KB)
Podręczniki do klas 0 - 3
podreczniki_0_3.pdf
(570.96KB)
Pidręczniki do klas 4 - 6
podreczniki_IV_VI.pdf (420.03KB)
Pidręczniki do klas 4 - 6
podreczniki_IV_VI.pdf
(420.03KB)

 

1 sierpnia PAMIĘTAMY

 

 

 

Zarządzenie nr 34

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

                  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Małego Powstańca w Święcieńcu,

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Słupno.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawartej pomiędzy szkoła a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel prowadzący bibliotekę.

§4

1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

2. Uczeń zalegający ze zwrotem jakiejkolwiek części podręcznika nie może wypożyczyć następnej części.

§5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowi zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 19 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie będzie uznane za ich zagubienie.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając jego stopień zużycia.

4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5. Za zniszczenie uznaje się rzecz nie nadającą się do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Za uszkodzenie uznaje się zalane książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą kartkę, rozerwane książki, popisanie trwałe na książce.

7. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.  

§7

1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

Jak do nas dojechać ? 

Księga gości

12 zapisów na 3 stronach
wiktoria weber
31.10.2015 19:38:30
To najfajniejsza szkoła na świecie
weronika weber
31.10.2015 07:22:24
Super szkoła . Wszystkie panie są sympatyczne.
Lubię do niej chodzić.:-)<3
wiktoria weber
30.10.2015 20:15:33
Bardzo fajna szkoła i fajni,mili nauczyciele. Bardzo lubie do niej chodzić. :) <3
Julia Świątek
16.10.2015 13:13:16
Bardzo aktywna szkoła
Natalia jakubowska
23.06.2015 13:31:55
Bardzo lubię tą szkołę i najfajniejszym moim nauczycielem jest pani Agnieszka DOMIŃSKA ponieważ tą panią bardzo lubię Xd?
http://nata
Pokaż: 5  10   20