Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Witamy na naszej witrynie 

Podręczniki do klas 0 - 3
podreczniki_0_3.pdf (570.96KB)
Podręczniki do klas 0 - 3
podreczniki_0_3.pdf
(570.96KB)
Pidręczniki do klas 4 - 6
podreczniki_IV_VI.pdf (420.03KB)
Pidręczniki do klas 4 - 6
podreczniki_IV_VI.pdf
(420.03KB)

1 sierpnia PAMIĘTAMY

 

Zarządzenie nr 34

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

                  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Małego Powstańca w Święcieńcu,

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Słupno.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawartej pomiędzy szkoła a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel prowadzący bibliotekę.

§4

1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

2. Uczeń zalegający ze zwrotem jakiejkolwiek części podręcznika nie może wypożyczyć następnej części.

§5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowi zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 19 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie będzie uznane za ich zagubienie.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając jego stopień zużycia.

4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5. Za zniszczenie uznaje się rzecz nie nadającą się do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Za uszkodzenie uznaje się zalane książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą kartkę, rozerwane książki, popisanie trwałe na książce.

7. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

§7

1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Jak do nas dojechać ? 

Księga gości

8 zapisów na 2 stronach
Natalia jakubowska
23.06.2015 13:31:55
Bardzo lubię tą szkołę i najfajniejszym moim nauczycielem jest pani Agnieszka DOMIŃSKA ponieważ tą panią bardzo lubię Xd?
http://nata
Maciek Podgrudny
15.05.2015 14:01:44
Fajna szkoła jestem w chórze i wgl fajni nauczyciele najlepszym nauczycielem jest pani Agnieszka Domińska bo jest bardzo śmieszna :D
http://fb.com/maciekpodgrudny
sebastian rogaś
10.05.2015 22:05:38
Naprawdę super szkoła. Wielu rzeczy się tu nauczyłem!! :-)
Julia Świątek
09.05.2015 08:38:47
Bardzo super szkoła i najfajniejsza Pani Derektor. uwielbiam chodzić do tej szkoły
Weronika Lisiecka
24.04.2015 21:10:16
Świetna szkoła :-) polecam :-) :-) :-)
Pokaż: 5  10